Упис првака

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину обавити у времену од 01. априла 2019. до 31. маја 2019.
Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11;
55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017, 10/2019) у први разред се уписују деца рођена 2012. године и деца рођена до 28. 02. 2013. год.
За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01. 09. 2013. год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2019. године.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе).  Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.
Тестирање деце обавља се по извршеном упису, у термину који одреди психолог-педагог школе.
Напомена: родитељи неће више бити у обавези да школи приликом уписа ученика достављају документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;
2. Потврда о здравственом стању детета;
3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);
4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.
Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.